Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Ook Theaterhuis Willemstad hanteert een privacy verklaring.

Privacy verklaring Theaterhuis Willemstad

De bescherming van uw persoonsgegevens neemt Theaterhuis Willemstad serieus. Met deze verklaring willen wij duidelijk weergeven en u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij wensen uw privacy te kunnen waarborgen.

Theaterhuis Willemstad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft neemt u dan gerust contact op.